kulturmindeforeningen.dk

KULTURMINDEFORENINGEN

NYKØBING F.

Kulturmindeforeningens vedtægter

Vedtægter for Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster


Vedtaget på Kulturmindeforeningens generalforsamling den 28. marts 2017


§ 1

Foreningens navn er "Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster"

Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.


§ 2

Foreningens formål er:

At værne om gamle bygninger, bybilleder og lignende af kulturel værdi,

At vække interesse for og udbrede kendskab til disse,

At arrangere rejser og udflugter til historiske steder,

At sætte aktiviteter i gang, der efter bestyrelsens skøn kan have bevaringsmæssig og historisk interesse.

Foreningen vil gennem kontakt til Guldborgsund Kommune og andre relevante organisationer holde sig orienteret om planer, som berører bebyggelse og bygningsmiljø med henblik på at blive inddraget i forberedende overvejelser og i udformningen af projekter.


§ 3

Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af et kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 10 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør mødelederens stemme udslaget.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.


§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:


1.Valg af dirigent

2.Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3.Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.Fastsættelse af kontingent

5.Indkomne forslag

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af revisor

8.Eventuelt


Indkaldelse af generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale dagblade.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 og maksimum 28 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.


§ 7

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.

Beslutninger om ændring af vedtægterne kræver dog at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stemmeret har ethvert medlem af foreningen, således at der er en stemme for hvert medlemskab (husstand/firma). Medlemmer, der er i restance med kontingentbetalingen på tidspunktet for generalforsamlingen, har ikke stemmeret.


§ 8

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


§ 9

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder den eventuelle formue ”Museum Lolland-Falster”.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

 


Vedtægter

Vedtægterne er senest ændret

den 28. marts 2017