kulturmindeforeningen.dk

KULTURMINDEFORENINGEN

NYKØBING F.

Kulturmindeforeningens årsberetning 2018

Årsberetning for 2018


Man må vel sige, at 2018 har været et år i forandringens tegn – på flere måder – men også et travlt år.


Vores arrangementer har vist en fantastisk stigning i antal deltagere. Samtlige arrangementer har haft mellem 70 og 100 deltagerer – det er en dejlig succes for foreningen.


Og vi toppede vel, da vi i samarbejde med Lolland-Falsters historiske samfund i april arrangerede et ekstraordinært foredrag: Da Nykøbing F. ”fik en bjørn på” – historien om Torvet og Bjørnebrønden.

Teaterfoyeren var fyldt – mere end 100 var mødt op for at høre stadsarkivar cand.mag. Christian Frederiksen fortælle historien om Bjørnebrønden der blev afsløret den 30. juli 1939 samt fortælle historien om Torvet og Bjørnebrønden på baggrund af Guldborgsund Stadsarkivs fyldig dokumentation.

Foredraget var et forsøg på dels at sætte fokus på forandringerne på torvet men samtidig ramme lige midt i et højt aktuelt lokalt emne.

Vi skal forsøge at være der, hvor det omkringliggende samfund også er.

Vi forsøger hele tiden at indgå i andre samarbejder, hvor det giver mening. Der var derfor også oplagt, da vi fik en henvendelse fra journalist Christian Frederiksen om i anledningen af 300-året for Marie Grubbes død at tilbyde turen ”På sporet af Marie Grubbe”. Turen skulle have foregået den 19. august men den blev desværre aflyst.


Overrækkelse af skilt Nykøbing F. Teater – Teaterforeningen
Der er mange interessenter, der er opmærksomme på, at bevare. Det giver ofte en del henvendelser. Bl.a. med gamle dokumenter, breve, tegninger, bøger osv. Ikke alt er relevant for Kulturmindeforeningen, men vi kan som minimum henvise enten til Lokalarkiverne eller til Stadsarkivet, som så kan vurdere om det er noget for dem eller om materialet allerede findes på arkiverne.

I januar fik vi en henvendelse fra Erling Nielsen fra Teaterforeningen. Han opbevarede et gammelt træskilt i sin kælder, som viste Industri- og Håndværkerforeningen sponsorat ifm. genopbygningen af teateret efter det brændte i 1936.

Skiltet var i en sørgelig stand efter mange års opbevaring og enkelte dele manglede. Vi besluttede at betale for istandsættelsen så skiltet kunne komme tilbage til Nykøbing F. Teater hvor det hører til. Skiltet blev overrakt den 9. marts ved et særligt arrangement på teateret.

Vi søgte bevaringsfonden om tilskud til at dække omkostningerne ved istandsættelsen, hvilket blev bevilget.


Fredningssag i Slots- og Kulturstyrelsen – bevaring af Hellen og Bjørnebrønden
Ved sidste års generalforsamling kunne vi berette om, at torvefornyelsen betød at Hellen med Bjørnebrønden i midten, skulle brydes op. Det 80 år gamle torveområde, tegnet og udført af Kaare Klint og Mogens Bøgild stod for skud. Bjørnen skulle flyttes og det ene træ med bænk fjernes.

Det virkede som om toget var kørt – og at der kun var en retning i torveprojektet. At de lokale historiske værdier i sin helhed ikke fandt plads i den fremtidige udvikling.

I foråret fremsendte vi en sagligt og fagligt begrundet ”protest” til det samlede byråd. Det fik vi ikke umiddelbart nogen respons på og vi måtte erkende, at henvendelsen til byrådet ikke kunne stå alene.

Vi kontaktede derfor Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur for at finde ud af om der var opbakning til de holdninger vi har lokalt – nemlig at hele Hellen med sit kulturmiljø og sin historiske forankring er bevaringsværdigt. Landsforeningen har retten til at rejse fredningsager i Slots- og Kulturstyrelsen. Så det var med spænding og masser af utålmodighed vi afventede deres tilkendegivelse.

Den kom sidst i juni måned – Landsforeningen ville rejse en fredningssag, hvilket blev meddelt Guldborgsund Kommune.

Udarbejdelse af en fredningssag er ikke ”bare lige” – det kræver masser af research og forarbejde inden en sag kan fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen og det tager endnu længere tid førend der træffes en afgørelse. Samtidig er det en svær fredningssag i sig selv.

Styrelsen har endnu ikke truffet en afgørelse.

Kommunen har meddelt at Bjørnen ikke flyttes, men at træet fældes. Belægningerne har vi ikke kendskab til. Men gravearbejdet skal i gang i april måned. Hvorvidt man vil grave udenom ”fredningssagen” eller fortsætte det revurderede projekt er uvist.

Men vi håber på at kommunen respekterer den verserende fredningssag uanset udfaldet i Slots- og Kulturstyrelsen.


Årbogen – Post Scriptum
Årbogen har desværre ikke været den succes som vi havde håbet.

Vi syntes at emnet omkring posthuse, postmedarbejdere og den tid der var og hvordan tingene var engang er et samfundsrelevant emne, når man tager de forandringer der er sket ved blot det at sende et brev.

Måske var emnet alligevel for snævert?

Til gengæld var bogpræsentationen i Café Pitstop i Idestrup – i det gamle posthus - en forrygende succes – ja vi kunne faktisk næsten ikke være der. Sikken voldsom trængsel – det gjorde absolut intet.

Kaj Jørgensen, som har været en af primus motorerne i at udvikle og forny den gamle bygning fortalte desuden en spændende historie om, hvor langt man kan komme når lokale ildsjæle står sammen og vil noget – det skaber resultater.

Alle hyggede sig og havde en god oplevelse.

Det at kombinere årbogen med stedet for bogpræsentationen og gerne krydret med lidt ekstra historie samt lidt til maven og ganen – det er bare den rigtige vej vi er trådt ind på – så den fortsætter.

Der var følgende bidragsydere til årbogen:
• Arbejdernes byggeforening Afdeling A – kr. 40.000

Årbogen for 2019 vil også tage os i en helt ny retning. Der laves et sporskifte, hvor vi forsøger at nå ud til andre målgrupper samt få solgt årbogen andre steder end i den lokale boghandel. Det er planen årbogen udgives som, E-bog og Lydbog med mulighed for download af billederne fra bogen. Slutteligt skal det gerne munde ud i et øget medlemstal.

Vi har valgt en anden god journalist og forfatter fra Saxkøbing. Ole Clifford. Ole Clifford har bl.a. været en del af Stedet Fortæller


Julearrangementet
Også vores julearrangement på Kulturforsyningen bød på forandringer. Samarbejdet med mandskoret Brage var en aftale om, at de havde lagt deres øve aften i et fælles arrangement med julerier i Kulturmindeforeningen. Men også de må tænke på, hvilken retning de skal. Så vi var ligesom kommet til en skillevej – hvor vi skulle vurdere om vi gik af vi-plejer-vejen eller vi valgte en ny.

Vi valgte en ny. Det blev til, at vi entrerede med koret Voci Fluenti fra Sakskøbing.

Koret har vundet international anerkendelse og man må sige, at de i den grad leverede en suveræn optræden. Det var et godt valg.

Vi havde søgt kommunen om tilskud til arrangementet og modtog kr. 2.750.


Et øje på hver finger
Der er mange opgaver i Kulturmindeforeningen. Vi skal være opmærksomme på bevaringsværdierne, vores fælles kulturarv og være opmærksomme på byen, landsbyerne og kommunens udvikling og de planer der ligger for det. Det gør vi bl.a. via de repræsentationer vi har i diverse udvalg og råd, men også via høringssvar i forskellige sammenhænge.

Vi afgiver høringssvar til Lokalplaner, høringssvar til Kommuneplanstrategien, høringssvar til kommuneplanen.

Udfordringen ved høringer er, at der er forskellige høringsperioder, 2- 8 uger, alt afhængigt af, hvad det er der sendes i høring. Så vi skal være på dupperne.

Kommuneplanstrategien var i høring i 2018. Vi kan i disse høringssvar ikke forholde os til, om vi synes kommunens strategi er rigtig eller forkert, men vi kan forholde os til, om indholdet har vores bevarings-perspektiv ind over. Af de forslag vores høringssvar kom med, var der flere der blev medtaget og det synes vi viser, at der er respekt for vore synspunkter.

Planstrategien var til at overskue. Men i 2019 er hele Kommuneplanen i høring frem til 3. maj, hvor alle har mulighed for at komme med input og der arrangeres borgermøder.

Vi vil opfordre alle vore medlemmer til at deltage og give sit besyv med. Der er store forandringer på vej som, hvis det vedtages, afleder en række spørgsmål ift. bevaringsværdier og om der bygges til den fremtidige bygningskulturarv:
• Etablering af nyt erhvervsareal. Området nord for Nykøbing, som er Fredsskov med gravhøje – Natura 2000 område.
• Nybyggeri. Tilpasses byggeriet det eksisterende miljø og med respekt for de omkringliggende bevaringsværdier
• Udvikling af havnen. Er der fokus på bevaringsværdierne? Ellas Minde, Vejerboden, Markedshallen…mv.

Forslag til Kommuneplanen findes her:
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1391


Kulturmindeforeningens repræsentationer
Kulturmindeforeningen har via sit virke mange repræsentationer. Disse er vigtige, da det giver os muligheden for at agere på forskellige fronter og med forskellige perspektiver.

Bygningsforbedringsudvalget
Det er kommunen, der beslutter om de ønsker et Bygningsforbedringsudvalg nedsat og udvalgets periode følger den 4-årige byrådsperiode. Udvalget nedsættes på Byrådsmøde den 15/3 2018.

Kulturmindeforeningen er blevet anmodet om at udpege et medlem og en suppleant og har udpeget:
Ingegerd Bejbro, medlem
Anita Ulrik Sørensen, suppleant

Bevaringsfonden
Der udpeges 2 medlemmer blandt bevaringsforeningerne i Guldborgsund Kommune til Bevaringsfonden. Bevaringsfondens følger samme valgperiode som byrådet

Tom Ahlqvist, formand (repræsentant for facaderådene) og Marianne Reinhardt (repræsentant for Kulturmindeforeningen) er nuværende medlemmer af Bevaringsfonden. Men begge i bestyrelsesmedlemmer i KMF.

Nykøbing F. Facaderåd
Facaderådet følger samme valgperiode som byrådet.
Kommissoriet bestemmer at Kulturmindeforeningen har et mandat

Anita Ulrik Sørensen (næstformand).

Marielyst Facaderåd
Facaderådet følger samme valgperiode som byrådet
Kommissoriet har ikke beskrevet et mandat for Kulturmindeforeningen. Dette er tilfældig sammenhæng.

Tom Ahlqvist (formand)


Facaderådenes fremtid - igen
Formandskaberne for de forskellige facaderåd i Guldborgsund Kommune blev i efteråret indkaldt til et fællesmøde. Mødet havde til formål at sætte fokus på Facaderådenes rolle og mandat i fremtiden samt om der var et behov for Facaderådene.

Der er ingen tvivl om, at Facaderådene er byernes vogtere for udmøntning af lokalplanerne og disses regler. Kommunen kan ikke være alle vegne, men det kan de enkelte Facaderåds medlemmer. Samlet giver det kommunen et uvurderligt aktiv ift. udøvelse af sin myndighedsrolle.

Der er en form for erkendelse ad, at liberalismen i den sammenhæng skaber anarkisme som er ødelæggende for fællesskabet og udviklingen af byerne.

Hvorvidt der, som vi også sidste år nævnte, etableres et Kulturråd eller ej er endnu ikke afgjort.


Kulturmindeforeningens medlemmer


Medlemstal
Vores medlemstal er drastisk dalende. Selvom vi løbende får nye medlemmer både ved vore arrangementer og nye som selv henvender sig, så er der ingen tvivl om, at der skal ske noget!

Vi er nu mindre end 400 medlemmer – det laveste i rigtig mange år. Vores fordums tid med mere end 800 medlemmer er for længst forbi.

Det er dejligt med alle Jer trofaste medlemmer – men der skal desværre mere til for at sikre, at der om 10 år er noget der hedder Kulturmindeforeningen. For uden tilstrækkeligt med antal medlemmer bliver det umuligt at opretholde vores aktivitetsniveau med årbog, ture og foredrag.

Bestyrelsen vil derfor i 2019 arbejde målrettet og strategisk med at vende skuden, så vi igen har medlems fremgang.


Samarbejde med Museum Lolland-Falster

Samarbejdet med Museum Lolland-Falster er uvurderligt. Det er med til at sikre, at vi som forening kan gøre det vi gør.

Vi kan trække på deres viden og kompetencer, når vi planlægger i den ene eller den anden retning. Det er altid godt at have med – det gør det nemmere at planlægge og træffe en beslutning.

Samtidig hjælper museet med deres stærke netværk til pressen, at vi får den nødvendige presseomtale ifm. vores arrangementer mv.

Udgivelse af årbogen sker kun fordi det sker som et godt samarbejde – vi kan ikke gøre det alene.

Men som i så mange andre sammenhænge er det samarbejder der gør os stærke.


Til slut vil jeg derfor sige tak til medarbejderne på Museum Lolland-Falster, for det gode samarbejde, opbakningen og hjælpen til alle arrangementer i 2018.

Tak til bestyrelsen for alt det vi har gjort og opnået i 2018 – sammen har vi haft nogle skønne oplevelser, debatter,

Tak til jer medlemmer for jeres aktive deltagelse i arrangementerne – uden jer var der intet der var en succes.


På bestyrelsens vegne

Anita Ulrik Sørensen, formand


Årsberetning


Årsberetning 2018


Godkendt på Generalforsamling

den 12. marts 2019