Kulturmindeforeningens årsberetning 2021


Årsberetning for 2021


Coronaen satte sit præg på 2021 – Corona-restriktioner gjorde det for en forening som vores rigtig svært at navigere i og få vores aktiviteter til at fungere. Forsamlingsloft, forbud mod brug af selskabslokaler og meget mere, førte næsten til – en så-kan-det-også-være-lige-meget-holdning. Men heldigvis tabte vi ikke modet og vi holdt fokus på, hvornår noget så kunne lade sig gøre.

Der blev endeligt åbnet op og vi fik i oktober måned afholdt Generalforsamling for både 2019 og 2020 - så var vi ligesom igang igen.

På trods af krav om Coronapas og mundbind og bekymring for smitte med Covid-19 fandt 30 medlemmer vej til generalforsamlingen. Det var vi rigtig glade for, for vi har brug for opbakningen fra jer medlemmer.


Bogpræsentationen i november
Det var med et lettelsens suk, at vi kunne afvikle bogpræsentationen som planlagt og til tiden vel at mærke. Vi synes, at årbogen nu er ”tilbage på sporet” og at vi med den retning, der nu er sat for de kommende år, kan se frem til rigtig gode årbøger i samarbejde med Ole Clifford.

Den 19. november på Jernbanecaféen i Nykøbing mødte 30 medlemmer op for at hente årbogen.

Bogens økonomi
Det er nok vigtigt for god ordens skyld at vende økonomien for bogudgivelsen.

Årbogen med sine 600 eksemplarer koster rundt regnet 100.000 kr. og dermed en betydelig udgift og den største aktivitetsudgift vi har. Bogudgivelsen har vi vel at mærke kun økonomi til, fordi vi lykkes med at få fondstilskud af forskellig art stort set hvert år.

Fondsansøgninger er et stort arbejde, idet det kræver en specifik ansøgning til den enkelte fond og der skal tales ind i den enkelte fundats for at kunne modtage et fondstilskud.

Arbejdernes Byggeforening Afdeling A har gennem mange år været fast tilskudsgiver med et beløb på kr. 40.000. Det er vi taknemmelige for.

Brandsocietetet meldte i 2021 ud, at de ønskede at afvikle deres fond og vi har derfra modtaget 3*15.000 kr. til de kommende 3 årbøger. Det er vi meget glade for – det er med til at sikre bogudgivelsen nogle år fremad.


I december kunne vi så holde vores julearrangement – denne gang på KUMUS på Fuglsang. Arrangementet har vi gennem mange år holdt på Kulturforsyningen. De lokaler kan dog ikke længere benyttes af foreningerne, da der er etableret Revyskole. Alle foreninger har derfor været nødsaget til at finde andre lokaler til deres arrangementer. Vi fik støtte til arrangementet fra Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune.

Voci Fluenti var igen en succes og det var KUMUS også. 65 personer valgte at lægge vejen forbi og vi kunne med dette arrangement gå julen i møde, med en følelse af, at i år bliver det en rigtig jul. Lidt gløgg og æbleskiver hjalp gevaldigt på den følelse. Men særligt også den fornøjelse det var, endelig at se flere af jer medlemmer igen.


Lokaler
Vi har i et stykke tid ledt efter velegnede lokaler til dels vores bestyrelsesaktiviteter men også til foredrag. Lokalerne skal gerne have en central beliggenhed ligesom de også skal være tilgængelige – dvs. handicapvenlige. Rosenvænget er dejlige lokaler, men de voldsomme trapper har hidtil været en stor udfordring og nok også en forhindring. Heldigvis kommer der nu en elevator.

Vi er desuden blevet opmærksomme på andre lokaler, bl.a. Friserhuset, hvor det også er muligt at holde foredrag.

Men vi har også andre lokalebehov. Det er dog mere i form af et lokale til opbevaring af de tidligere udgivelser af årbøgerne. De fylder en del og er pt. opbevaret i kassererens garage. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Vi arbejder derfor på at få stillet et lokale til rådighed af kommunen, hvor vi kan opbevare bøger mv. Selvom vi som forening er placeret under Folkeoplysningsloven, betyder det ikke, at vi har en ret til det, der betragtes som et 100% lokale – et lokale med fuld rådighed. Det ser ud til, at vi kan få lokaler på Tingsted gl. skole.

Vi har stadig en drøm om, at få lov til at leje os ind i Vejerboden en dag – Bygningen vil passe som fod i hose til vores forening. Eller at der måske ifm. forandringen af Sydhavnen i Nykøbing kan etableres et foreningshus, hvor evt. foreninger med samme interessefelt kan holde til.


Medlemskontingent 2021
Grundet Corona og de aflyste arrangementer i 2021 og 2020 valgte bestyrelsen ikke at opkræve kontingentet for 2021. Dette blev sendt ud til orientering til jer medlemmer med tilføjelse af, at såfremt man ønskede at yde et frivilligt bidrag, kunne man det. 72 medlemmer valgte at indbetale og det har i alt beløbet sig til godt kr. 19.000. Det synes vi er fantastisk flot


Artikler og høringer
Igen i 2021 har vi indsendt en artikel til Jul på Lolland-Falster. Denne gang omhandlende de mange nedrivninger i Sakskøbing by, i Vestergade som er hovedgaden igennem byen. Vi synes det er ærgerligt, at mange bygninger forfalder grundet manglende vedligeholdelse og derfor ender med en nedrivning. Vi kan godt forstå at lægfolk kan have den opfattelse, at nedrivning er det eneste rigtige, at der er tale om en ”øjebæ”, men det ville være rart, om der også indimellem var den opfattelse, at det var ærgerligt, at huse blev revet ned, at nogen syntes vores bygningskulturarv havde værdi og der blev passet på den.

Der var dog ingen tvivl om, at Vestergade 24, Sakskøbing, ikke stod til at redde, da ejendommen var voldsomt forfalden.


Vi er, når vi afgiver vores høringssvar særligt opmærksomme på at opfordre til, at ejendomme ikke rives ned, uden at der også er en plan for grunden efter nedrivningen. Desværre har flere huse nu ladet livet, så at sige uden en plan for, hvad der skal ske med grunden efterfølgende.

For at sætte et bredere fokus på Sakskøbing, fik vi derudover bragt artiklen i Landsforeningens medlemsblad By og Land.

Det er naturligvis ikke alt, der kan bevares, men når vi modtager høringer om nedrivning, hvor bygningerne ikke fejler noget som helst, undrer vi os over, at man ikke kan finde en eller anden aktivitet, der kan være i de fine, smukke bygninger.


2021 har igen budt på talrige høringer. Indimellem har vi opfattelsen af, at de høringer, der udsendes, mere er for omgivelsernes blå øjnes skyld, idet vi endnu ikke har konstateret, at et høringssvar ændrer ret meget.

Der lægges mange kræfter i at afgive et godt høringssvar. Besigtigelse af bygningerne, grundig research og gedigent forarbejde, ligger til grund for det høringssvar, der udarbejdes. Det er ofte nødvendigt at sætte spørgsmålstegn til det materiale, der indgår i de af kommunen udsendte høringer. Senest hvor høringen omkring Sydhavnen var fejlbehæftet.


Facaderådene i Guldborgsund Kommune
I Kulturmindeforeningen har vi repræsentation i bl.a. Nykøbing F. Facaderåd. Facaderådene er høringspart indenfor hvert deres felt, herunder i den enkelte by, men også i forhold til de enkelte lokalplaner. Desværre har samarbejdet mellem kommune og facaderåd været stort set ikke-eksisterende gennem det sidste 1 1/2 års tid. Det betyder, at facaderådene ikke har været i dialog med kommunen omkring de sager, der normalt skal forelægges facaderådene. For den enkelte husejer har det desuden også betydet, at de ganske enkelt ikke har modtaget svar på deres henvendelser til kommunen.


I december samledes facaderådene og der var enighed om, at rette en fælles henvendelse til nye Teknik-, Klima- og Miljøudvalg når de tiltrådte i den nye byrådsperiode.

Men vi ved godt, at de nye byrødder skal finde deres ben at stå på, inden de måske forholder sig til henvendelsen.


Kulturmindeforeningen i fremtiden
Selvom kulturmindeforeningen med sit medlemstal er den største bevaringsforening i Danmark, er det alligevel vigtigt, at vi retter fokus på at få nye medlemmer. Ikke kun for at være den største forening, men i den grad også for at sikre foreningen for fremtiden. Vi er nødt til at være bevidste om, at der også i fremtiden skal være stærke professionelle kræfter i bestyrelsen, som kan løfte de mange opgaver.

Rekruttering til bestyrelsen går heldigvis rigtig godt og vi står ikke, som mange andre foreninger, med problemer i den retning.

I et forsøg på at hverve nye medlemmer, har vi bl.a. forsøgt os ved at uddele de ældste udgaver af årbøgerne gratis. Vi har en aftale med Marius Mortensen om, at bøgerne har en plads hos dem, hvor deres kunder kan erhverve bøgerne. Det er populært, men vi kan indtil videre ikke aflæse, at medlemstallet stiger på den konto.

Vi er ligeledes repræsenteret ved de kommunale velkomstarrangementer - dog endnu ikke fysisk, men det arbejdes der på.

Som et ekstra tiltag, til dels at gøre opmærksom på foreningen og dels få nye medlemmer, udskrev vi en konkurrence i Jul på Lolland-Falster, hvor man skulle gætte, hvor en bestemt dør var placeret og man skulle oplyse adressen. Ikke en eneste deltog i konkurrencen, hvor man trods alt kunne vinde et gavekort på kr. 500 – og selvfølgelig et medlemskab til foreningen.

Vi er derfor endnu ikke, som vi nævnte allerede ved generalforsamlingen i 2019, i mål med at øge medlemstallet - Så en opfordring til jer medlemmer er – hjælp os med at få nye medlemmer!


Digitale muligheder
Som forening er det nødvendigt, at vi benytter os af de digitale platforme, som gøres foreningsarbejdet nemmere og ikke mindst billigere.

Vi har for alvor sat gang i brugen af Foreningsportalen og som i alle ved, kan al begyndelse være svær. Vi kender ikke systemet fuldt ud endnu – men vi har konstateret, at I faktisk har taget godt imod udsendelse af nyheder mv. via Foreningsportalen og vi får mange gode tilbagemeldinger fra jer medlemmer.

Ud af samtlige 430 medlemmer, er der ca. 370 der modtager vores informationer via mail. Vi ved godt, at det betyder, at der er nogen medlemmer, der på den måde kan være hægtet af, men vi må desværre også erkende, at mange udsendelser med almindeligt brev er en udfordring grundet portoen.


Da mange af jer, har et husstandsmedlemsskab med 2 personer, giver det lidt problemer ved tilmelding til det enkelte arrangement for husstanden, idet der ikke kan tilmeldes 2 personer men kun en. Dette er selvfølgelig lidt irriterende, men det har heldigvis ikke givet anledning til særlige problemer.


Til slut en stor tak til bestyrelsen for alt det vi sammen har udrettet og opnået i 2021 endda på trods af corona-pandemiens indvirken på foreningen.

Tak til jer medlemmer for jeres aktive deltagelse i arrangementerne – uden jer var der intet, der var en succes.


På bestyrelsens vegne

Anita Ulrik Sørensen, formandÅrsberetning 2021


Godkendt på Generalforsamling

den 9. marts 2022

Årsberetning