kulturmindeforeningen.dk

KULTURMINDEFORENINGEN

NYKØBING F.

Kulturmindeforeningens årsberetning 2016Årsberetning for 2017


Det har været et forrygende travlt år i Kulturmindeforeningen


Årbogen

Med frigivelsen af det klausulerede materiale fra Museum Lolland-Falster, nemlig Hasseløalbummet var det nærliggende, at det skulle danne grundlag for vores årbog og at bogen skulle handle om hasselølejren(e)


Arne Skafte sagde heldigvis ja, til igen at være forfatter på årbogen – det samarbejde om en bogudgivelse forløber rigtig godt og vi er glade for det.


Hasselølejren var på så mange måder et stykke glemt historie. Mange havde villet glemme med vilje og andre anede ikke noget, selvom nære familiemedlemmer i ef-terkrigstiden var involveret i lejren.


I arbejdet med årbogen, lægger vi vægt på, at indholdet også skal være nærværen-de. Derfor foretog vi i Folketidende en efterlysning efter vidende og som kunne bidra-ge med deres historie og kendskab til lejren.


De historier og beretninger vi fik fortalt, kunne vi ikke undgå satte sig i ens hjerte, for der er med så mange andre beretninger gode og dårlige sider.


Vi ved, at tiden med de tyske flygtninge i flygtningelejren indimellem også førte kær-lighed/forelskelse med sig mellem de danske mænd og de tyske kvinder. En kærlig-hed som også førte til graviditeter. Nogen ved og andre ved ikke, at de har søskende i Tyskland og nogen har først meget sent i livet haft mulighed for at få kontakt til dem.


Anderledes end vi plejer, valgte vi at afvikle bogpræsentationen et sted, som gav mening ift. bogens emne. Højskolen på Marielyst var derfor et naturligt valg.


Vi havde dog nok ikke forudset den succes det blev og det antal mennesker, der mød-te op. Det var noget overvældende med de ca. 70, der var til stede. Det var derfor godt, det ikke var i Frisegade 40 bogpræsentationen blev holdt. Vores bekymring om, at der grundet placeringen ikke ville komme så mange, blev gjort til skamme.


Men det sætter også yderligere krav til afviklingen – for der var blandt de fremmødte en klar forventning om – at der var mere end blot en præsentation af bogen. Der var en forventning om, en præsentation med supplerende materiale og billeder. Om den forventning var henført til emnet, stedet for afviklingen eller hvad, det ved vi ikke – men vi vil i bestyrelsen arbejde med at udvikle bogpræsentationen.


I løbet af meget kort tid, var årbogen blevet udsolgt. Boghandlerne bad om flere bø-ger og helst inden jul – så vi traf den beslutning at genoptrykke bogen i 200 eksem-plarer, hvoraf lidt over halvdelen er solgt. Vi havde i den grad undervurderet interes-sen.


Det lykkedes også at opnå usædvanlige tilskud til årbogen – og uden disse tilskud og samarbejdet med Museum Lolland-Falster, er det ikke muligt at udgive vores årbog. Til gengæld må det siges, at det er et stort stykke arbejde at finde de rigtige fonde, hvis fundats lægger sig op ad, ikke kun udgivelsen af en bog, men også op ad bogens tema.


Der var følgende bidragsydere til årbogen:

•Arbejdernes byggeforening Afdeling A

•De Lolland Falsterske Venstreblade af 1914’s Fond

•Guldborgsund Kommune

•Nordea Fonden

•Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets FondKulturmindeforeningens repræsentationer

Kulturmindeforeningen har via sit virke mange repræsentationer. Disse er vigtige, da det giver os muligheden for at agere på forskellige fronter og med forskellige per-spektiver.


 

Bygningsforbedringsudvalget

Det er kommunen, der beslutter om de ønsker et Bygningsforbedringsudvalg nedsat og udvalgets periode følger den 4-årige byrådsperiode.


Kulturmindeforeningen er blevet anmodet om at udpege et medlem og en suppleant og har udpeget:

Ingegerd Bejbro, medlem

Anita Ulrik Sørensen, suppleant


Bevaringsfonden

Der udpeges 2 medlemmer blandt bevaringsforeningerne i Guldborgsund Kommune til Bevaringsfonden.


Tom Ahlqvist og Marianne Reinhardt er nuværende medlemmer af Bevaringsfonden.


Nykøbing F. Facaderåd

Anita Ulrik Sørensen (næstformand) fortsætter i facaderådet.


Marielyst Facaderåd

Tom Ahlqvist (formand)


Museum Lolland-Falster

Hidtil har Kulturmindeforeningen haft en fast plads i museets bestyrelse. Slots-og Kul-turstyrelsen har opfordret museet til at ændre deres vedtægter og søge en mere ef-fektiv og professionel bestyrelse forstået på den måde, at den skal være mindre og udpegning skal finde sted ud fra kompetencer (kommunale medlemmer undtaget).


Dette falder endeligt på plads i løbet af foråret.


Hidtil har formanden for Kulturmindeforeningen siddet på stolen.Bevaring i Guldborgsund Kommune

Der er ingen tvivl om, at bevaring ikke er højest på dagsorden i Guldborgsund Kom-mune. Der er hidtil hellere en dispensation fra lokalplanerne end at fastholde og der-med fra politisk side sætte en skarp retning for udviklingen i by og på land.


Selvfølgelig kan/skal alt ikke bevares, men alt skal heller ikke rives ned og selvom man skal forny, kan det godt lade sig gøre at bevare samtidig.


Torveprojektet – områdefornyelse

Kulturmindeforeningen har siden 2016, hvor Kommunen igangsatte processen om-kring områdefornyelsen på torvet, forsøgt at få indflydelse på projektet og sætte vo-res præg ud fra det historiske og bevaringsværdige perspektiv.


Vi blev ikke inddraget i nogen arbejdsgrupper og vi må konstatere, at den opfattelse vi havde af, at vi via Facaderådet og øvrige tiltag ville få lov at præge fornyelsen. Det var for naivt.


Umiddelbart før jul, blev det vindende arkitektprojekt præsenteret. Præsentationen skete på Nykøbing torv midt i al juletravlheden og der var en mindre artikel herom i Folketidende.


Der var desuden henvist til kommunens hjemmeside, hvis man ønskede at se vinder-projektet. Det viste sig, at det materiale var fuldstændig utilgængeligt og kunne stort set ikke åbnes og læses.


Da det endelig lykkedes at erhverve materialet, kunne det konstateres, at Hellen med Bjørnebrønden i midten, skal brydes op. Det 80 år gamle torveområde, tegnet og udført af Kaare Klint og Mogens Bøgild står for skud.


Det har vi naturligvis protesteret imod, særligt da Kulturmindeforeningen i 2000 i samarbejde med Nykøbing F. Kommune har ydet tilskud til nye træer og bænke. Der var dengang en fælles enighed om, at området var værd at bevare.


Det er dog vigtigt at understrege at vi ikke er i mod områdefornyelsen, men udeluk-kende imod at et stykke kulturarv ødelægges.


Hvorvidt vores protester vil blive hørt, det må tiden vise. Vi arbejder i hvert fald på det.


Guldborgsund Stadsarkiv

Arkivet er en guldgrube af historier og minder. Det er også arkivet og Stadsarkivar Christian Frederiksen, vi kan takke for alt det materiale vedr. Hellen og Bjørnebrøn-den, som han har stået for at finde frem på vores anmodning og som vi skulle bruge i argumentationen for bevaringen heraf.


Har man et ønske om finde hine eller hint, er der helt sikkert hjælp at finde der – og det går hurtigt.


Det nye byråd – nye formandskaber

Med et nyt byråd følger også en opgave for Kulturmindeforeningen i, at gøre os selv synlige og få sat fokus på bevaring.


Vi har derfor anmodet om et møde med formandskabet i teknik- og miljø, nu kaldet TME.


Kommunen har foreløbigt planlagt at samle formandskaberne for facaderåd og beva-ringsforeninger til et fælles møde.


Facaderådenes fremtid

Kommunen er ikke helt afklaret med, hvorvidt de ønsker at nedlægge facaderådene og samle alle kulturinteresser mv. i et Kulturråd for hele kommunen.


Det kan der selvfølgelig være fordele i, men helt sikkert også ulemper. For hvordan skal det engagement og den interesse, som det enkelte facaderåd har, kunne løftes over til at dække flere byer og andre kulturting?


Det enkelte facaderåd har jo netop sin styrke ved, at de er lokale og nærværende, og derfor hurtigt opdager, når noget ikke går som det skal, når en lokalplan ikke over-holdes og en butiksejer mener, man bare lige kan – uden at spørge.


Vi kan derfor her godt savne politisk mod, til at fastholde og evt. stramme reglerne lidt og ikke kun give efter for tanken ”hvis vi ikke siger JA – så er vi ikke erhvervs-venlige”. Mon ikke det nok kan lykkes at få kunder ind i sin forretning uden at dække alle vinduerne til, opsætte kæmpe skilte fordi den ene skal overgå den anden. Præ-missen er forkert!Arrangementer


Foredrag/ture

Vi synes vi landede et rigtigt program for 2017/18. Vores foredrag har været velbe-søgt og vi har også fået flere nye medlemmer i den forbindelse.


Vi måtte dog aflyse en-dagsturen pga. manglende tilslutning. Det var vi rigtig kede af. Derfor ændrer vi lit på konceptet i det kommende program 2018/2019


Kulturnat

Som noget nyt deltog vi med en stand på Kulturforsyningen i forbindelse med Kultur-natten. Men det var ikke helt den succes vi havde håbet på. Hvorvidt vi prøver igen i 2018 er endnu ikke afklaret.Medlemsdelen


Nyt foreningssystem


Ja det er aldrig sjovt, når man skal overføre administration af den ene eller anden slags fra et system til et andet. Det tager tid. For uanset hvor nemt det kan fore-komme, så er der altid en udfordring i at lære systemet at kende, får dataene rigtigt på plads osv.


Men det er lykkedes og nu varetager vi selv vores medlemsadministration.


Kontant betaling af medlemsgebyr

Det er faldet enkelte medlemmer for brystet, at det blev meldt ud, at Museum Lol-land-Falster på sigt ikke kunne tage imod kontante medlemsbetalinger for os, hver-ken i Museums Butikken eller i Frisegade 40.


Museet skal, med de effektiviseringsprocesser mv. de er tvunget til at gennemføre, nødsaget til at se på, om de opgaver de udfører, er deres kerneopgaver.  Og man kan vel ikke påstå at medlemshåndtering for en forening er deres opgave tværtimod. Vi ved godt, det har været sådan i mange år, men nye tider byder forandringer på den ene eller den anden måde.


For at imødekomme problematikken med de kontante betalinger, er det derfor aftalt, at medlemmer fortsat kan betale i museumsbutikken i Færgestræde, men mod et kontantgebyr på kr. 25,00. På den måde imødekommes den ekstra administration museet har. Det håber vi er en tilfredsstillende løsning.


Medlemstal

Vores medlemstal er fortsat dalende og vi må se i øjnene, at der nok skal lidt skrap-pere midler til, for at udvide medlemskredsen. Selvom vi løbende får nye medlem-mer, så er der også løbende medlemmer, der falder fra og vi skulle gerne nå frem til, at det bliver en netto-tilgang og ikke en netto-afgang.Samarbejde med Museum Lolland-Falster


Vi har et tæt samarbejde med museet. Samarbejdet gør, at vi på mange måder kan lykkes med en af de vigtigste ting, vi laver – ikke, at andet ikke er lige så vigtigt – men årbogen er vel vores hovedattraktion – og den kan vi ikke udgive uden museet, der bidrager med deres medarbejderes viden og kompetencer både fra arkivet men også det grafiske, korrektur opsætning mv.Årbogen, ture, foredrag og øvrige aktiviteter er vigtige, men der er ingen tvivl om, hvor der skal gøres en særlig indsats.


En stor del af Kulturmindeforeningens arbejde skal være, at forsøge at påvirke den politiske dagsorden hen imod et stærkere fokus på bevaring. Hvor dispensationer fra lokalplaner ikke gives, hvor nedrivningstilladelser på bevaringsværdige bygninger ikke gives i flæng og hvor der igen etableres en stærk politisk interesse for vores fæl-les kulturarv.På bestyrelsens vegne


Anita Ulrik Sørensen, formandÅrsberetning


Årsberetning 2017


Godkendt på Generalforsamling

den 12. marts 2018